Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, je škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka připravena zpracovat individuální vzdělávací plán.

Rozhodující je, zda míra handicapu znemožňuje výuku podle školního vzdělávacího programu. Pokud tomu tak není, roční individuální vzdělávací plán nevytváříme, ale organizaci výuky upravíme podle individuálních možností a potřeb.

Stejně postupujeme i u nediagnostikovaných žáků, pokud to vyžaduje jejich momentální stav a situace.

Komentáře jsou vypnuty.